САЙДЫН ТУШААЛ
 • Төлөвлөгөө батлах тухай /“Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийн 2 дахь үе шатны буюу 2016-2021 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө/
  2016 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А-61 тоот тушаал...
  2021-01-08 11:22:37 Дэлгэрэнгүй
 • Мал үржүүлэг, технологийн ажил үйлчилгээний төрөл, жишиг үнэ батлах тухай
  2018 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А-68 тоот тушаал ...
  2021-01-08 11:21:31 Дэлгэрэнгүй
 • Журам батлах тухай /Үржлийн малд хянан магадлагаа хийх, баталгаажуулах/
  2018 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн А-145 тоот тушаал ...
  2021-01-08 11:20:04 Дэлгэрэнгүй
 • Журам батлах тухай /Малын генетик нөөцийн үндэсний бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэх/
  2019 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдрийн А-254,А/114...
  2021-01-08 11:17:57 Дэлгэрэнгүй
 • Журам батлах тухай /Малын бүртгэл/
  2019 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/501 тоот тушаал...
  2021-01-08 11:16:02 Дэлгэрэнгүй
 • Журам шинэчлэн батлах тухай /Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны шагнал олгох журам/
  2020 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А-17 тоот тушаал...
  2021-01-08 11:11:58 Дэлгэрэнгүй