ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРҮҮД
 • "Хүнсний ногоо" үндэсний хөтөлбөр
  Засгийн газрын 2017 оны 278 дугаар тогтоолоор "Хүнсний ногоо" үндэсний хөтөлбөрийг 2018-2022 онд хэрэгжүүлэхээр баталсан....
  2020-12-18 15:10:03 Дэлгэрэнгүй
 • "Жимс жимсгэнэ" үндэсний хөтөлбөр
  Засгийн газрын 2017 оны 223 дугаар тогтоолоор "Жимс жимсгэнэ" үндэсний хөтөлбөрийг 2018-2022 онд хэрэгжүүлэхээр баталсан....
  2020-12-18 15:09:24 Дэлгэрэнгүй
 • "Үйлдвэржилт 21:100" үндэсний хөтөлбөр
  Засгийн газрын 2018 оны 36 дугаар тогтоолоор "Үйлдвэржилт 21:100" үндэсний хөтөлбөрийг 2 үе шаттайгаар (I үе шат 2018–2019 он, II үе шат 2020 – 2021 он) хэрэгжүүлэхээр баталсан....
  2020-12-18 15:08:50 Дэлгэрэнгүй
 • "Ноолуур" үндэсний хөтөлбөр
  Засгийн газрын 2018 оны 47 дугаар тогтоолоор "Ноолуур" үндэсний хөтөлбөрийг 2 үе шаттайгаар (I үе шат 2018–2019 он, II үе шат 2020 – 2021 он) хэрэгжүүлэхээр баталсан. ...
  2020-12-18 15:08:03 Дэлгэрэнгүй
 • "Сав, баглаа боодол" үндэсний хөтөлбөр
  Засгийн газрын 2016 оны 287 дугаар тогтоолоор "Жимс жимсгэнэ" үндэсний хөтөлбөрийг 2017-2021 онд хэрэгжүүлэхээр баталсан....
  2020-12-18 15:07:21 Дэлгэрэнгүй
 • "Ус" үндэсний хөтөлбөр
  Монгол Улсын Их Хурлын 2010 оны 24 дүгээр тогтоолоор "Ус" үндэсний хөтөлбөрийг 2 үе шаттайгаар (I үе шат 2010-2015 он, II үе шат 2016-2021 он) хэрэгжүүлэхээр баталсан....
  2020-12-18 15:06:28 Дэлгэрэнгүй
 • "Хүнсний ногоо" үндэсний хөтөлбөр
  Засгийн газрын 2017 оны 278 дугаар тогтоолоор "Хүнсний ногоо" үндэсний хөтөлбөрийг 2018-2022 онд хэрэгжүүлэхээр баталсан....
  2020-12-18 15:05:03 Дэлгэрэнгүй
 • Монгол мал үндэсний хөтөлбөр
  Монгол Улсын Их Хурлын 2010 оны 23 дугаар тогтоолоор “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийг 2 үе шаттайгаар (I үе шат 2010–2015 он, II үе шат 2016 – 2021 он) хэрэгжүүлэхээр баталсан....
  2020-12-18 15:00:40 Дэлгэрэнгүй