Мал үржүүлэг, технологийн ажил үйлчилгээний төрөл, жишиг үнэ батлах тухай