Журам батлах тухай /Үржлийн малд хянан магадлагаа хийх, баталгаажуулах/