"Ус" үндэсний хөтөлбөр

Монгол Улсын Их Хурлын 2010 оны 24 дүгээр тогтоолоор "Ус" үндэсний хөтөлбөрийг 2 үе шаттайгаар (I үе шат 2010-2015 он, II үе шат 2016-2021 он) хэрэгжүүлэхээр баталсан. Тогтоолыг энд дарж үзнэ үү. 
Хөтөлбөрийн зорилго: Монгол орны усны нөөцийг хомсдол, бохирдлоос хамгаалах, боломжит нөөцийг зүй зохистой ашиглан улс орны хөгжлийн түлхүүр болгох, монгол хүн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд энэхүү хөтөлбөрийн зорилго оршино.

НИЙТЭЛСЭН: 2020-12-18 өдөр 15:06:2 цаг