захиргаа аж ахуйн алба

Захиргаа, аж ахуйн алба нь байгууллагын үйл ажиллагааг стратеги зорилтын хүрээнд төрийн захиргааны удирдлагаар хангах, нэгжийн дотоод зохион байгуулалтаар хангах, үйлчилгээг эрхлэх, хүний нөөцийн бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хууль эрх зүйн туслалцаа, зөвлөмжөөр хангах үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагаар хангах, салбарын үйл ажиллагааг оновчтой төлөвлөн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тайлагнах, төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах, хууль тогтоомж, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрийн биелэлтийн тайланг гаргах, олон нийттэй харилцах зэрэг чиг үүргүүдийн хэрэгжүүлж 9 орон тоотойгоор байна.

 

НИЙТЭЛСЭН: 2020-12-18 өдөр 13:01:2 цаг