Мал үржлийн алба

Мал аж ахуйн салбарт мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж, бодлого, шийдвэр, үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг аймгийн түвшинд удирдан зохион байгуулах, аймгийн мал сүргийн бүтэц, зохистой харьцааг бий болгож малын чанар, таваарлаг байдлыг нэмэгдүүлж, эрчимжүүлэх, шинээр үүлдэр, омог бий болгох, бүртгэл мэдээллийн сан бүрдүүлж, бэлчээрийг хамгаалж, усан хангамжийг сайжруулахад оршино. 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2020-12-18 өдөр 12:57:5 цаг