“Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай” хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.6-д “Импортын хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний шошгод агуулагдах мэдээлэл МОНГОЛ, ЭСХҮЛ АНГЛИ, ОРОС хэлний аль нэгээр бичигдсэн байна” гэж заасны дагуу зөвшөөрөгдсөн мэдээлэлтэй хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн борлуулахыг хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч нарт АНХААРУУЛЖ байна.

 

НИЙТЭЛСЭН: 2023-04-17 өдөр 00:00:0 цаг