МЭДЭЭЛЭЛ

Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч ТА:

- хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчийн нэр,

- байршил,

- хаяг,

- утас,

-факсын дугаар,

- цахим хаяг,

- хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар,

-иргэний бүртгэлийн дугаар,

-хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагааны төрөл, хэлбэр,

- дотоод хяналтын журам зэрэг мэдээллийг маягтын дагуу цахим, эсхүл цаасан хэлбэрээр харьяалах нутаг дэвсгэр дэх хүнсний хяналт хэрэгжүүлэх төрийн байгууллагад мэдээлнэ” гэсэн заалтын дагуу бүртгүүлнэ үү.

НИЙТЭЛСЭН: 2023-03-24 өдөр 00:00:0 цаг