МЭДЭЭЛЭЛ

АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журмыг хэрэгжүүлэх аргачлал

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2021-06-16 өдөр 00:00:0 цаг