Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай /Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр/