Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого батлах тухай